Sanskrit Chant – Gayatri Mantra

OM BHUR BHUVAHA SWAHA TAT SAVITUR VARENYAM BHARGHO DEVASYA DHIMAHI DHIYO YONAHA PRACHODAYAT